achtergehouden informatie bedrijfsovername

Achtergehouden informatie bij bedrijfsovername

20 september 2016

Voor een bedrijfsovername wordt allerhande informatie uitgewisseld, al dan niet in het kader van ‘due dilligence’. De overnemende partij wil immers precies weten wat hij koopt en hoeveel hij daarvoor kan betalen. Soms blijkt achteraf informatie verkeerd te zijn geweest of lijkt informatie te zijn achtergehouden.

Wat valt onder verkeerde of achtergehouden informatie bij een bedrijfsovername? Wat kun je daar als ondernemer nog aan doen? Hoe pak je dat het best aan?

Gevolgen van verkeerde/achtergehouden informatie

Indien er verkeerde informatie is verstrekt of er informatie is achtergehouden tijdens het onderhandelingsproces kan dat verschillende gevolgen hebben. De gevolgen zijn afhankelijk van de informatie die is achtergehouden en van de vraag of bewust verkeerde informatie is verstrekt en/of informatie is achtergehouden.

Qua gevolgen kan een onderscheid gemaakt worden tussen:

  1. Nakoming van garanties
  2. Dwaling/bedrog
  3. Wanprestatie

1. Nakoming van garanties

De schriftelijke overeenkomst die ten grondslag ligt aan de bedrijfsovername bevat vaak een flink aantal garanties. De verkopende partij garandeert de aanwezigheid of afwezigheid van bepaalde zaken. Vaak zijn deze garanties gekoppeld aan een boetebepaling.

Blijkt achteraf dat bepaalde informatie verkeerd is voorgespiegeld of is achtergehouden, dan kan de garantie worden ingeroepen. De verkopende partij zal dan de boete moeten betalen.

2. Dwaling/bedrog

Indien er sprake is van verkeerde informatie of achtergehouden informatie, kan dat opzettelijk zijn gebeurd. In dat geval kan er sprake zijn van bedrog. Het is ook mogelijk dat de verkeerde informatie per ongeluk is verstrekt of dat de verkopende partij niet wist dat de informatie onjuist was. Dat geldt ook voor achtergehouden informatie: wellicht was de verkopende partij niet op de hoogte van deze informatie. Toch kan er in die gevallen sprake zijn van dwaling.

Is er sprake van bedrog of dwaling en zou de overeenkomst niet zijn gesloten bij een juiste voorstelling van zaken, dan is de overeenkomst vernietigbaar. Dat houdt in dat de overeenkomst met terugwerkende kracht ongeldig kan worden verklaard. In dat geval

Er zijn uiteraard uitzonderingen. Zo heeft de verkopende partij bij een bedrijfsovername weliswaar een mededelingsplicht, maar heeft de kopende partij bij een bedrijfsovername een onderzoeksplicht. Indien hij bepaalde zaken van belang vindt, zal hij daar onderzoek naar doen. Hoewel over het algemeen de mededelingsplicht zwaarder weegt, hoeft dat niet altijd zo te zijn.

3. Wanprestatie

Het achterhouden van informatie in de aanloop naar een bedrijfsovername kan wanprestatie opleveren. Daar kan sprake van zijn in twee gevallen:

  1. Overeenkomst. Er is in de overeenkomst een beding opgenomen met de strekking dat alle informatie die van enig belang kan zijn voor de bedrijfsovername moet worden gemeld aan de overnemende partij. Vaak zijn dit zeer algemeen geformuleerde bedingen.
  2. Wet. Is er geen beding opgenomen in de overeenkomst, dan moet de verkopende partij alsnog voldoen aan een mededelingsplicht. De inhoud van die mededelingsplicht is hetzelfde als de mededelingsplicht die hierboven bij dwaling/bedrog is beschreven. Het verstrekken van onjuiste informatie zal overigens vrijwel altijd wanprestatie op grond van de wet opleveren.

Is er sprake van wanprestatie, dan heeft de overnemende partij een aantal mogelijkheden waaronder ontbinding van de overeenkomst en het vorderen van schadevergoeding.

Elke situatie is anders

Van belang is dat elke situatie anders is. Zo kan er niet alleen contractueel worden afgeweken van de wettelijke mededelingsplicht, maar kan er ook worden afgeweken van de gevolgen van de wanprestatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding contractueel uit te sluiten.

Het is verstandig om een jurist te raadplegen in een specifiek geval. Van belang is wat contractueel is vastgelegd, of dat is toegestaan, hoe het moet worden uitgelegd en hoe je bewijspositie is. Bovendien is het verstandig om een strategie op maat te maken: het liefst zonder procederen toch je gelijk krijgen.

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.