beëindiging maatschap

(Dreigend) conflict bij beëindiging maatschap?

6 december 2016

Een maatschap kan in beginsel door alle maten beëindigd worden. Echter, bij de beëindiging van de maatschap ontstaan nogal eens conflicten, zowel over de vraag of de maatschap wel gestaakt moet worden, als over de gevolgen van die beëindiging.

In dit blogartikel komt aan de orde wanneer een maatschap beëindigd mag worden, hoe dat in zijn werk gaat en hoe de bezittingen van de maatschap verdeeld moeten worden. Ten slotte bekijken we hoe je het best kunt omgaan met conflicten bij beëindiging van de maatschap.

Beëindiging van een maatschap

De beëindiging van een maatschap is met regels omgegeven. Als er een maatschapscontract is afgesloten tussen de maten staan daar vaak de ‘spelregels’ in voor de beëindiging van de maatschap.

Tevens geeft de wet nog een aantal mogelijkheden waarbij een maatschap eindigt:

  • Als de maatschap voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar) is aangegaan, eindigt deze automatisch aan het einde van het jaar.
  • Als een goed of het uitvoeren van een bepaalde handeling het onderwerp van de maatschap uitmaakt, is het tenietgaan van het goed of het volbrengen van de handeling ook voldoende om de maatschap te doen beëindigen.
  • Opzegging door een van de maten aan de andere maten.
  • Overlijden, faillissement van een van de maten, of het in de schuldsanering raken van een van de maten.

Bovendien kan de rechter de maatschap ontbinden op verzoek van een van de maten. Die moet daar wel gewichtige redenen voor hebben.

Instemming met beëindiging maatschap?

Het beëindigen van een maatschap door een van de maten hoeft niet altijd in goede aarde te vallen bij de andere maten. Zeker bij opzegging hoeven zij zich daar niet altijd bij neer te leggen.

Als een opzegging in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied, kan deze opzegging van de maatschap worden vernietigd. Ook wanneer de maatschap wordt ontbonden, zijn er vaak mogelijkheden om daar verweer tegen te leveren.

Mocht je een maatschap willen beëindigen en een andere maat is het daar niet mee eens, of wordt de maatschap beëindigd terwijl jij daar niet mee instemt, dan is het verstandig om een jurist daarover te raadplegen.

Afwikkeling beëindiging maatschap

Zodra een maatschap wordt beëindigd, is enkel de juridische ondernemingsvorm beëindigd. Het samenstel van goederen en gelden blijft echter bestaan tussen de (voormalige) maten: zij hebben na beëindiging van de maatschap een ‘goederengemeenschap’.

Die goederengemeenschap kan daarna worden verdeeld, maar dat zal meestal nog niet direct gebeuren. Zolang de gemeenschap nog niet is verdeeld, is -in beginsel- elk van de maten gerechtigd om de goederen te gebruiken.

Wordt er niet vrijwillig verdeeld na de beëindiging van de maatschap, dan kan aan de rechter worden verzocht om verdeling van de goederen. De rechter kan dan aan de andere deelgenoten verplichten om mee te werken aan verdeling van de gemeenschap. Het is verstandig om voor het inschatten van de kansrijkheid van een dergelijke vordering een jurist in te schakelen.

Conflict bij beëindiging van de maatschap

Bij beëindiging van een maatschap ontstaan er regelmatig conflicten:

  • de ene maat wil beëindigen, de andere wil dat niet;
  • de ene maat wil niet verdelen, de andere wel;
  • er ontstaat een conflict over de wijze van verdeling;
  • er ontstaat een conflict over de inbreng van de verschillende maten.

Indien er conflicten over de beëindiging van de maatschap ontstaan, is het verstandig om een jurist te raadplegen. Daarbij geldt: hoe eerder je juridische hulp inroept, hoe hoger de kans dat het conflict in jouw voordeel beslecht kan worden.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.