garantie

Garantie afgegeven in een overeenkomst?

3 april 2018

Als ondernemer kom je natuurlijk je afspraken na. Om dat te onderstrepen wordt nogal eens een garantie afgegeven. Ook zijn er ondernemers die juist een dergelijke garantie vragen van hun zakenrelaties, om er zeker van te zijn dat een overeenkomst wordt nagekomen. Maar…. moet men een overeenkomst niet altijd nakomen?

In dit artikel bekijken we wat de (extra) waarde van een garantie is, hoe een garantie moet worden uitgelegd en wanneer je er geen beroep op kunt doen.

Garantie

Een garantie kan op een aantal manieren in een overeenkomst worden opgenomen:

  • Als expliciete garantie. Denk aan de bepaling: ‘De Vries B.V. garandeert dat alle door haar geleverde producten vijf jaar na levering nog werken’.
  • Als impliciete garantie. Denk aan bepalingen als: ‘De Jong Agro B.V. staat in voor de kwaliteit van de onder deze overeenkomst geleverde aardappelen.’

Het is altijd een kwestie van uitleg van de overeenkomst of iets een garantie inhoudt en hoe breed die garantie precies is.

Naast bovenstaande garanties bestaat uiteraard ook de garantie die een producent geeft aan consumenten. Deze zal hier verder niet in detail worden besproken. Heeft u daar vragen over, dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist.

Verplichting tot nakoming en extra waarde van een garantie

Overeenkomsten moeten worden nagekomen, zo luidt de hoofdregel van het Nederlandse contractenrecht. De garantie doet daar echter een schepje bovenop.

Wanneer een overeenkomst namelijk niet wordt nagekomen, heb je als schuldeiser een aantal mogelijke oplossingen, waaronder het ontbinden van de overeenkomst en het eisen van schadevergoeding. Ontbinden van de overeenkomst is altijd mogelijk wanneer er een tekortkoming bij de nakoming van een verplichting uit een overeenkomst bestaat (en er eventueel sprake is van verzuim), terwijl het vorderen van schadevergoeding alleen mogelijk is als die tekortkoming ook toerekenbaar is.

In de praktijk houdt dat in dat een beroep op overmacht (het ontbreken van toerekenbaarheid) ertoe kan leiden dat er geen schadevergoeding verschuldigd is. Het afgeven van een garantie kan er echter toe leiden dat er geen beroep op overmacht meer mogelijk is. Het maakt dan niet meer uit waarom er niet conform de overeenkomst is nagekomen, het feit dat er niet conform de overeenkomst is nagekomen leidt automatisch tot de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen.

Let op: dat is niet altijd zo

Het is echter niet altijd zo dat een afgegeven garantie ertoe leidt dat een beroep op overmacht niet meer mogelijk is. Zo zal een garantie die in een overeenkomst wordt opgenomen moeten worden uitgelegd. Het kan zo zijn dat de garantie minder breed is dan dat hij in eerste instantie lijkt te zijn.

Voorts is het van belang, dat het ook mogelijk is dat de overeenkomst wordt gewijzigd door bijvoorbeeld een beroep op onvoorziene omstandigheden. Het is niet mogelijk om een dergelijk beroep uit te sluiten in de overeenkomst.

Indien je onder een afgegeven garantie wenst uit te komen of je wil weten of de door een wederpartij afgegeven garantie in te roepen is, is het verstandig om een jurist te raadplegen.

Tips in het omgaan met een garantie

Uit het bovenstaande volgen een aantal tips voor de praktijk:

  1. Bedenk altijd goed of je daadwerkelijk een garantie wenst af te geven in een bepaalde situatie. Let daarbij ook op garanties die in algemene voorwaarden zijn opgenomen en pas op voor impliciete garanties die zijn opgenomen in een overeenkomst.
  2. Indien je toch een garantie afgeeft, zorg er dan voor dat je de gevolgen van een eventuele tekortkoming door overmacht kunt dragen. Pas daarbij op: de schade kan vele malen hoger zijn dan het bedrag dat in de overeenkomst is opgenomen!
  3. Kun je de gevolgen van een dergelijke tekortkoming niet dragen, maar wil je toch de overeenkomst sluiten vanwege commerciële redenen? Bekijk dan of er mogelijkheden zijn om je hiertegen te verzekeren.
  4. Ben je aansprakelijk op basis van een afgegeven garantie? Neem dan contact op met een jurist: niet altijd zijn garanties in te roepen. In specifieke gevallen kunnen er ‘escapes’ zijn. Wij helpen je daar graag mee.

WBewaren

Bewaren

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.