slecht product

Leverancier levert een slecht product. Wat te doen?

14 maart 2017

Als ondernemer heb je vrijwel altijd leveranciers nodig die je een bepaald product leveren, of dat nu grondstoffen zijn, inventaris of andere bedrijfsmiddelen. Soms gebeurt het dat de kwaliteit van een geleverd product niet goed is. In dit artikel bekijken we wat je daartegen kunt doen.

Slecht product

De wet stelt dat je leverancier het product moet leveren dat is overeengekomen. Dat wil zeggen: is overeengekomen dat hij twintig kisten met veertig appels zal leveren, dan mag hij geen negentien kisten leveren, kisten met maar dertig appels of kisten met veertig peren. Kortom: afspraak is afspraak.

Bij bovenstaande voorbeelden is het duidelijk dat de leverancier zich niet aan de afspraak heeft gehouden. Lastiger wordt dat indien de leverancier twintig kisten met veertig appels met hagelschade levert. Niet is immers afgesproken dat het appels zonder hagelschade zouden moeten zijn.

De wet stelt dan dat je van je leverancier mag verwachten dat hij producten levert die de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik nodig zijn en waarvan niet hoefde te worden betwijfeld dat ze aanwezig zouden zijn. In elk geval houdt dat in dat appels met grote hagelschade of zeer zure appels niet geleverd mogen worden bij bovenstaande afspraak.

Wat kun je doen als een leverancier een slecht product levert?

Bij levering van een slecht product hangt dat af van wat er precies is afgesproken. In beginsel is mogelijk:

  • Bij onvolledige leveringen: aflevering van de ontbrekende zaken.
  • Bij kapotte leveringen: herstel (niet altijd mogelijk).
  • Bij kapotte leveringen: vervanging (niet altijd mogelijk en kan ook niet altijd van de verkoper gevergd worden).

Tevens heb je (afhankelijk van de situatie) nog andere mogelijkheden:

  • De koopovereenkomst ontbinden (niet mogelijk indien de afwijking maar gering was vergeleken met de gevolgen van de ontbinding).
  • Mocht je schade hebben geleden doordat er een slecht product is geleverd door een leverancier, dan kan onder omstandigheden ook een vordering tot schadevergoeding worden ingediend.

Omdat het onterecht ontbinden van een overeenkomst (of het niet betalen van de koopsom) reden zijn voor je leverancier om jou aansprakelijk te stellen voor de schade die hij daardoor loopt, is het van belang dat je hier niet lichtvaardig tot besluit. Het is -zeker bij grote belangen- raadzaam om een jurist te raadplegen.

Koopovereenkomst of algemene voorwaarden

De koopovereenkomst of algemene voorwaarden kunnen afwijken van de wettelijke bepalingen met betrekking tot slechte producten. Dat kunnen twee soorten afwijkingen zijn:

  1. Bepalingen over wanneer een product slecht is en wanneer niet.
  2. Bepalingen over welke actie je als klant (niet) kunt ondernemen indien er sprake is van een slecht product.

In beginsel zijn dergelijke bepalingen toegestaan en gaan ze voor op de wettelijke regels. Heb je een slecht product geleverd gekregen, dan is het daarom altijd belangrijk om de overeenkomst en algemene voorwaarden erop na te slaan.

Overigens zijn niet alle bepalingen toegestaan: bepalingen die tegen dwingendrechtelijke wetsbepalingen indruisen zijn niet toegestaan. Bovendien kunnen bedingen in algemene voorwaarden soms worden vernietigd als onredelijk bezwarend.

Tijdig klagen

Van groot belang is, dat je tijdig moet klagen over het feit dat je niet tevreden bent. Laat je dat na, dan kan dat tot verval van je rechten leiden.

Om tijdig te zijn moet je je leverancier op de hoogte stellen (liefst schriftelijk per aangetekende brief!) van je klachten binnen ‘bekwame tijd’ nadat je de slechte kwaliteit hebt ontdekt of nadat je deze had horen te ontdekken. Het is dus van groot belang dat je goederen tijdig inspecteert omdat je anders niet tijdig kunt reageren!

Tevens is van belang dat er een korte verjaringstermijn van slechts twee jaar (!) na de klacht geldt. Je moet dus niet alleen tijdig klagen, maar ook tijdig verdere stappen zetten.

Wat als je er onderling niet uitkomt?

Veel geschillen kun je in onderling overleg goed oplossen: na een ontbinding kun je samen alles netjes afhandelen en als er schadevergoeding moet worden betaald is het mogelijk dat dat in goed overleg wordt vormgegeven. Dat heeft vaak de voorkeur: zo kun je een vruchtbare zakelijke samenwerking een tweede kans geven. Soms lukt dat echter niet.

Als er geen onderlinge oplossing voor het conflict te vinden is, is je beste optie vaak afhankelijk van wat je wil. Soms is niets doen en de koopprijs niet of slechts gedeeltelijk betalen een goede optie. Dat kan echter alleen als je nog niets hebt betaald.

Heb je de koopsom al betaald of heb je een zeer hoge vordering die die koopsom te boven gaat uit hoofde van schadevergoeding? Dan is een actievere opstelling noodzakelijk en zul je je leverancier waarschijnlijk moeten dagvaarden.

Het is verstandig om daarvoor een jurist in de arm te nemen die verstand heeft hiervan. Wij zijn u graag van dienst.

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.