klachtplciht

Is er iets mis met geleverde producten? Klaag op tijd!

12 januari 2016

Als een producent je als ondernemer producten levert, is het van belang, dat je bekijkt of die levering wel klopt. Is het wel de gehele bestelde hoeveelheid? Is het wel de kwaliteit die je wenst? Zijn er geen andere gebreken? Doe je dat niet en kom je pas (veel) later achter bepaalde gebreken, dan kan dat je lelijk opbreken.

In dit artikel bekijken we het belang van tijdig klagen als er iets mis is met geleverde producten. Er wordt aandacht besteed aan de formele klachtplicht die je hebt, maar ook aan twee andere leerstukken die kunnen opspelen: verjaring en rechtsverwerking.

Klachtplicht

De wet kent een klachtplicht voor kopers die producten geleverd krijgen die niet voldoen aan de overeenkomst die is gesloten. Deze klachtplicht houdt in dat de koper tijdig moet klagen nadat de goederen zijn afgeleverd.

Wanneer heb je tijdig geklaagd? Volgens de wet moet er door een ondernemer worden geklaagd binnen bekwame tijd nadat:

  1. je hebt ontdekt dat er iets mis is met de goederen;
  2. je dat had kunnen ontdekken, maar niet hebt ontdekt door eigen nalatigheid, tenzij:
    • de eigenschap die ontbreekt een eigenschap is die de zaak volgens de verkoper bezat óf
    • de verkoper de ontbrekende eigenschappen kende of had moeten kennen.

De wet stelt niet hoe geklaagd moet worden, echter, mondeling klagen is niet verstandig. Mocht er een conflict ontstaan, dan is de kans aanwezig dat er wordt ontkend dat er ooit mondeling is geklaagd en dus, dat er niet is voldaan aan de klachtplicht.

Tijdig klagen in verband met verjaring en rechtsverwerking

Naast de klachtplicht kunnen er nog twee andere problemen spelen indien er niet op tijd geklaagd wordt: verjaring en rechtsverwerking.

Als er iets mis is met de producten, verjaart een vordering in beginsel pas na vijf jaar, zoals bij elke overeenkomst. Toch is er een korte verjaringsperiode van toepassing wanneer er al is geklaagd conform de klachtplicht: dan is de verjaringsperiode twee jaar na het moment van klagen. Ondanks dat er enkele uitzonderingen op deze regel zijn, is het wel van belang om deze termijnen goed in de gaten te houden.

Daarnaast speelt het leerstuk van rechtsverwerking. Het komt erop neer, dat wanneer je een te lange tijd laat verstrijken én er sprake is van bijzondere omstandigheden, je de verkoper niet meer kunt aanspreken op het feit dat er iets mis was met de producten. De bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld worden gevonden in het feit dat je bij de verkoper het vertrouwen hebt opgewekt dat je je aanspraak niet meer te gelde zou maken. Ook lang wachten waardoor de verkoper onredelijk benadeeld wordt (met betrekking tot zijn verweer), kan zorgen voor een geslaagd beroep op rechtsverwerking.

Tips

Gezien het bovenstaande, is het verstandig om als ondernemer een aantal vuistregels te hanteren:

  1. Controleer alle geleverde producten. Het is van groot belang dat je na ontvangst van de goederen gelijk controleert, zodat je in elk geval fouten in de levering of in de producten direct opmerkt.
  2. Trek direct daarna aan de bel. Alleen gebreken constateren is onvoldoende: ook moet aan de bel worden getrokken bij de leverancier. Het is altijd verstandig om dat per aangetekende brief (en eventueel daarnaast nog per e-mail) te doen.
  3. Laat de zaak ook daarna niet liggen. Vaak willen ondernemers na een eerste klacht nog wel ‘doorgaan met ondernemen’ en proberen ze later de schade wel te verhalen. Dat is niet verstandig: laat je de zaak te lang liggen, dan liggen rechtsverwerking en verjaring op de loer.
  4. Ontstaan problemen? Schakel een jurist in. Gaat het om veel geld en ontstaat er een conflict? Dan is het over het algemeen al vanaf het begin van een (dreigend) conflict al zinvol om juridische bijstand te hebben om uw kans op een onderlinge oplossing (en zo nodig: een oplossing bij de rechter) zo groot mogelijk te maken.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.