letter of intent

Letter of intent: waar moet je als ondernemer op letten?

17 oktober 2017

Sommige ondernemers zijn er dagelijks mee bezig, anderen krijgen er misschien maar één keer in hun hele ondernemersbestaan mee te maken: de ‘letter of intent‘. Als ondernemer is het goed om je te beseffen wat een letter of intent is, wanneer je hem gebruikt en wat de risico’s ervan zijn. Wij leggen het uit.

Letter of intent

Een letter of intent wordt in het Nederlands ook wel een ‘intentieovereenkomst’ genoemd. Het is een overeenkomst die je sluit waarin afspraken worden gemaakt over de wijze waarop een opvolgende overeenkomst wordt bereikt en de regels die daarbij in acht moeten worden genomen.

In een letter of intent zijn vaak bepalingen terug te vinden die bijvoorbeeld gaan over:

  • Geheimhouding. Niet zelden worden in aanloop naar een volgende overeenkomst geheime gegevens gedeeld. Het is dan van belang dat die ook daadwerkelijk geheim blijven.
  • Exclusiviteit. Soms kan het wenselijk zijn dat er geen kapers op de kust zijn tijdens onderhandelingen. In dat geval kan exclusiviteit worden afgesproken.
  • Onderhandelingen. Er wordt dan afgesproken tot op welk punt een partij zich nog kan terugtrekken uit de onderhandelingen en of die partij dan schadevergoeding verschuldigd is. Wordt dit niet gedaan, dan gelden de gewone regels voor precontractuele aansprakelijkheid. Dat leidt tot onzekerheid.
  • Tijdspad. Er wordt een tijdspad uitgestippeld waarlangs de onderhandelingen zullen plaatsvinden.

Van belang is dat de wet de letter of intent niet kent. Dat houdt in dat er geen vaste inhoud voor is: je kunt met je zakenrelaties afspreken wat je zelf van belang acht. Het is bij grote belangen raadzaam om de letter of intent te laten opstellen door een jurist die je belangen waarborgt.

Wanneer gebruik je een letter of intent?

Vaak wordt de letter of intent gebruikt bij bedrijfsovernames. De verkoper en koper spreken met elkaar af hoe ze het verkooptraject willen doorlopen, onder welke voorwaarden cijfers kunnen worden ingezien en due dilligence kan worden uitgevoerd. Ook wordt er vaak afgesproken binnen welke termijn partijen tot een koopovereenkomst willen komen.

Vaak is de letter of intent een voorloper van een koopovereenkomst. De letter of intent wordt ook gebruikt in andere situaties. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om een letter of intent te gebruiken in aanloop naar een samenwerkingsovereenkomst.

Risico’s letter of intent

Een ‘zuivere’ letter of intent is een document waar over het algemeen relatief weinig risico’s aan vast zitten. In zijn algemeenheid zal het afbreken van onderhandelingen geen probleem zijn (al ligt dat ook aan de afspraken) en kan dus gemakkelijk worden teruggekomen op reeds gedeeltelijk bereikte (onderhandelings)resultaten.

Risico’s ontstaan wanneer een letter of intent erg eenzijdig is opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan bepalingen die terugtreden uit onderhandelingen erg lastig maakt voor één van beide partijen. De onderhandelingsruimte wordt dan drastisch ingeperkt.

In de praktijk komt ook regelmatig voor dat de letter of intent oneigenlijk wordt gebruikt voor allerhande andere afspraken. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van gegevens die eigenlijk in de definitieve (koop)overeenkomst behoren. Zo kan een letter of intent al dan niet onder opschortende of ontbindende voorwaarde een definitieve overeenkomst inhouden. Terugtreden uit de onderhandelingen is dan niet meer mogelijk. De titel ‘letter of intent’ zegt niet alles: het gaat om de bepalingen die partijen erin opnemen.

Twijfel je over de gevolgen van een te ondertekenen of ondertekende letter of intent? Dan is het verstandig om contact op te nemen met een jurist. Dat geldt ook indien een letter of intent achteraf verkeerd uitpakt: in sommige gevallen zijn er namelijk nog ‘escapes’, zelfs als dat in eerste instantie niet zo lijkt te zijn. Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.