algemene voorwaarden

Wat moet er in mijn algemene voorwaarden staan?

26 april 2016

Als ondernemer levert u goederen of diensten aan uw klanten. Met elk van die klanten gaat u een overeenkomst aan, op papier, mondeling of stilzwijgend. Aangezien veel van die overeenkomsten grotendeels dezelfde inhoud zullen hebben, is het een goed idee om daar gestandaardiseerde bepalingen bij te gebruiken: de algemene voorwaarden.

In dit artikel komen deze algemene voorwaarden aan bod. Er wordt bekeken wat erin hoort te staan en wat er zeker niet in hoort te staan.

Wat hoort er in de algemene voorwaarden te staan?

In de algemene voorwaarden mag je in beginsel opnemen wat je wil. Het is dan ook ten zeerste aan te raden om de algemene voorwaarden zoveel mogelijk toe te spitsen op de gang van zaken in jouw onderneming.

Een aantal zaken die over het algemeen in de algemene voorwaarden staan zijn:

  • Offerte/overeenkomst. Op welk moment een overeenkomst tot stand komt en hoe met offertes omgegaan moet worden.
  • Uitvoering. Hoe de overeenkomst wordt uitgevoerd en door wie dat gebeurt. Vaak worden ook (op)levertijden genoemd.
  • Facturatie. Hoe facturatie geschiedt.
  • Overmacht. Hoe moet worden omgegaan met overmacht.
  • Aansprakelijkheid. Een uitsluiting van aansprakelijkheid (ook wel exoneratiebeding genoemd).
  • Wanprestatie. Hoe met wanprestatie moet worden omgegaan. Denk daarbij aan de mogelijkheden en onmogelijkheden om de overeenkomst te ontbinden, om schadevergoeding te vorderen of om verplichtingen op te schorten. Ook incassokosten worden vaak apart geregeld.
  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Dat Nederlands recht van toepassing is op elke overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat een Nederlandse rechter bevoegd is.

Wat ook vaak wordt opgenomen en wat nadere uitlegt behoeft is het van toepassing verklaren van de algemene voorwaarden in de algemene voorwaarden:

  • Toepasselijkheid algemene voorwaarden. Ondanks dat die indruk wordt gegeven, is dit beding niet voldoende om de algemene voorwaarden van toepassing te verklaren. De wederpartij moet namelijk de gelding van de algemene voorwaarden hebben aanvaard, of het gerechtvaardigd vertrouwen hebben gewekt dat hij de gelding heeft aanvaard. In de praktijk komt het erop neer dat je de algemene voorwaarden van toepassing moet verklaren en de klant een redelijke mogelijkheid moet bieden om er kennis van te nemen (bijvoorbeeld door ze te overhandigen). Wel kan deze bepaling zinvol zijn om de algemene voorwaarden ook op toekomstige overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te verklaren, al is het dan verstandiger om dat expliciet te doen.

Het is niet noodzakelijk om alle hierboven weergegeven punten op te nemen in je algemene voorwaarden. Ook is het verstandig om, afhankelijk van je onderneming, een aantal extra zaken op te nemen in de algemene voorwaarden. Twijfel je, dan kan het raadzaam zijn om een jurist te raadplegen.

Wat hoort er niet in de algemene voorwaarden te staan?

Als juristen bekijken we veel soorten algemene voorwaarden. Vaak staan er bepalingen in die wettelijk niet zijn toegestaan. De twee belangrijkste soorten bepalingen die niet in de algemene voorwaarden thuishoren zijn:

  • Kernbedingen. De belangrijkste punten van een overeenkomst, horen in de overeenkomst zelf te staan, niet in de algemene voorwaarden. Over het algemeen zullen dat bijvoorbeeld zaken als de prijs van de goederen en de af te leveren kwaliteit van de goederen zijn.
  • Onredelijk bezwarende bedingen. De wetgever gaat ervan uit, dat enkel grote ondernemingen bij het sluiten van overeenkomsten de algemene voorwaarden van de wederpartij lezen (die ondernemingen hebben immers vaak bedrijfsjuristen in dienst). Waarschijnlijk zijn uw klanten geen grote ondernemingen, maar consumenten en/of mkb-ers. In dat geval is het niet toegestaan om bepalingen op te nemen die onredelijk ten opzichte van de wederpartij zijn. Welke bepalingen dat zijn, zal in elk geval anders zijn. Wanneer u zaken doet met consumenten, moet tevens rekening worden gehouden met het niet gebruiken van bedingen op de zwarte lijst en het terughoudend gebruiken van bedingen op de grijze lijst (en de blauwe lijst).

Ook bepaalde andere bepalingen kunnen niet zijn toegestaan. Er kan dan onder meer worden gedacht aan bepalingen die op een andere wijze tegen de wet, de goede zeden of tegen de openbare orde ingaan.

Hulp nodig?

Het opstellen van goede algemene voorwaarden heeft nogal wat voeten in de aarde. In elke branche zijn specifieke bijzonderheden, mogelijkheden en gevaren die je in je algemene voorwaarden zou moeten bespreken, wil je het maximale nut en de maximale bescherming eruit halen.

Heb je hulp nodig met het opstellen van nieuwe algemene voorwaarden of de controle van bestaande algemene voorwaarden? Wij zijn je graag van dienst. Neem contact met ons op, dan laten wij je weten wat we voor je kunnen betekenen.

Auteur

mr. B.G.N. (Bart) Gubbels
DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden en dient niet gezien te worden als juridisch advies voor een specifieke situatie. Hoewel de versterkte informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons is samengesteld kan het zo zijn dat de informatie niet compleet, niet actueel, niet juist en/of niet accuraat is op het moment van raadpleging. Het is dan ook, o.a. vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet zeker dat de informatie toepasbaar is in uw situatie. Wij raden u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist. Wet & Recht, de maker en aan deze website gelieerde personen sluiten elke aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze site uit en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor. Zie ook onze uitgebreide disclaimer.